Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

Home / Φορείς

 

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) έχει ως στόχο τη μελέτη της υδρόσφαιρας σε όλες τις πτυχές της. Η μελέτη των αβιοτικών παραμέτρων και του έμβιου κόσμου, η ανάπτυξη και αξιοποίηση της αναγκαίας τεχνολογίας, η αξιοποίηση του περιβάλλοντος για οικονομική εκμετάλλευση, η συνεχής παρακολούθηση του θαλάσσιου, ποτάμιου και λιμναίου περιβάλλοντος, η ανάπτυξη εργαλείων πρόγνωσης και πρόβλεψης εξελίξεων αποτελούν καθήκοντα που συντονίζει το κέντρο και υλοποιούν τα Ινστιτούτα. Το Κέντρο αποτελεί τον κρίκο που διασυνδέει ό,τι συμβαίνει σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με τα Ινστιτούτα που αξιοποιούν τις προκλήσεις. Η συμμετοχή του Κέντρου στα διεθνή, ευρωπαϊκά, μεσογειακά (και της Μαύρης Θάλασσας) fora διαμόρφωσης των αξόνων ερευνητικής πολιτικής στον τομέα του, καθώς και η συνδιαμόρφωση της εθνικής ερευνητικής πολιτικής σε επίπεδο εθνικών κυβερνητικών οργάνων είναι από τα καθήκοντα του Κέντρου. Παράλληλα το ΕΛΚΕΘΕ λειτουργεί ως σύμβουλος του Κράτους σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, συμμετέχοντας σε μόνιμες ή ad hoc επιτροπές για τη διαχείριση σημαντικών θεμάτων που έχουν μόνιμο ή παροδικό χαρακτήρα, όπως η επιτροπή διαμόρφωσης της αλιευτικής πολιτικής ή οι επιτροπές που έχουν διαμορφωθεί για τη διαχείριση των προβλημάτων που προέρχονται από την προοπτική εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων. Το ΕΛΚΕΘΕ διαχειρίζεται τις πολύ μεγάλες υποδομές του: τα δύο ενυδρεία, το μικρό, με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό στυλ, της Ρόδου και το νέο και σύγχρονο της Κρήτης (Γούρνες Ηρακλείου). Τα σκάφη επιφανείας και τα υποθαλάσσια οχήματα (επανδρωμένα και μη) είναι στη δικαιοδοσία του. Το Κέντρο διαχειρίζεται επίσης την κεντρική υπολογιστική υποδομή και όλες τις μεγάλες μονάδες υποστήριξης του προς όφελος της υλοποίησης των γενικότερων ερευνητικών του στόχων.

Όπως έχει προαναφερθεί το Κέντρο, μετά την τελευταία αναδιάταξη αποτελείται πλέον από τρία ινστιτούτα. Το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας (ΙΩ), το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) και το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥ).

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥ) με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και παράρτημα των υδατοκαλλιεργειών στο Αγ. Κοσμά στην Αθήνα έχει ως επιστημονικό αντικείμενο την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη που αναφέρεται κυρίως στη βιοποικιλότητα, τη δομή και τη δυναμική οικοσυστήματος, τη διαχείριση οικοσυστημάτων, τη γενετική των θαλασσίων οργανισμών, την αναζήτηση νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και οργανισμών, καθώς και την πιστοποίηση της γνησιότητας και προέλευσης των οργανισμών και προϊόντων τους. Επίσης έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση πρωτότυπης έρευνας, την ανάπτυξη και τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και την επιμόρφωση νέου ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών και συναφών περιοχών, ιδίως δε στην κατανόηση της βιολογίας, φυσιολογίας, παθολογίας, ηθολογίας, μεταβολισμού και γενετικής των εκτρεφόμενων ή δυνάμενων να εκτραφούν υδρόβιων οργανισμών, τη βελτίωση της παραγωγής και ποιότητάς τους, στην αλληλεπίδραση υδατοκαλλιεργειών και περιβάλλοντος, στη βελτίωση των γεννητόρων, στη σύνθεση και τεχνολογία παρασκευής ιχθυοτροφών και επιλογή και καλλιέργεια νέων ειδών, στην ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής και μεθοδολογιών διαχείρισης για όλα τα στάδια ανάπτυξης των εκτρεφόμενων οργανισμών, τον έλεγχο και ενίσχυση της φυσικής παραγωγικότητας των υδατικών συστημάτων, καθώς και τις μεθοδολογίες διαχείρισης ενυδρείων.Η έμφαση σε σύγχρονες προσεγγίσεις, όπως η γονιδιωματική και η βιοπληροφορική, αποτελεί κεντρικό συνεκτικό ιστό όλων των δράσεων του ινστιτούτου, ενώ η ανάπτυξη βιοτεχνολογικών εφαρμογών αποτελεί κύριο ερευνητικό προσανατολισμό του.

Το ΙΘΑΒΒΥ του ΕΛΚΕΘΕ συμμετέχει στο έργο με το Εργαστήριο Οργανοληπτικού ελέγχου και Ποιότητας τροφίμων. Η ομάδα απαρτίζεται από ερευνητές με πολύχρονη εμπειρία σε θέματα Ποιότητας Εκτρεφομένων Ιχθύων, οργανοληπτικού ελέγχου, χημικής σύστασης, συντήρησης και σχημάτων αλλοίωσης και διατροφής εκτρεφομένων ιχθύων (Κ. Γρηγοράκης: Ποιότητα ιχθύων και προϊόντων τους, φρεσκότητα ιχθύων και οργανοληπτικός έλεγχος τροφίμων, Ε. Φουντουλάκη: λιπαρά οξέα ιχθύων).

Εμπειρία του φορέα – ομάδας έργου στην υλοποίηση παρεμφερών έργων

Υπάρχει η μακρά επιστημονική εμπειρία σε όλων των ειδών αναλύσεις που σχετίζονται με την φυσικοχημική και οργανοληπτική ποιότητα ιχθύων και των προϊόντων τους. Έχει συνεργασίες τόσο στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων, όσο και παροχής υπηρεσιών με πολλές εταιρίες παραγωγής εκτρεφόμενων οργανισμών – ψαριών όσο και με εταιρίες παραγωγής άλλων τροφίμων (π.χ. φύκη, κοτόπουλα, αυγά, α’ ύλες, ιχθυοτροφές). Έχει συμμετοχή σε μεγάλα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν τις υδατοκαλλιέργειες και όχι μόνο (περισσότερα από 40 Εθνικά και 5 Ευρωπαϊκά FP7 &Horizon τα τελευταία 10 χρόνια).

https://www.hcmr.gr

Ο Δρ. Κρίτων Γρηγοράκης είναι Βιολόγος (Πανεπιστήμιο Πατρών) με μεταπτυχιακό στη Βιομοριακή Τεχνολογία (Πανεπιστήμιο Leicester, UK) και Διδακτορικό στην Ποιότητα Ιχθύων (Πανεπιστήμιο Linclonshire, UK). Σήμερα είναι Διευθυντής Ερευνητής και υπεύθυνος του Εργαστηρίου Οργανοληπτικού Ελέγχου Τροφίμων και Ποιότητας στο στο Ι.Θ.Α.Β.Β.ΥΚ του ΕΛΚΕΘΕ. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν (αλλά δεν εξαντλούνται) σε θέματα ποιότητας παραγόμενων εκτρεφόμενων αλλά και αλιευμένων μεσογειακών ειδών ιχθύων, τα οποία περιλαμβάνουν τη διερεύνηση της χημικής και της οργανοληπτικής ποιότητας των ιχθύων αλλά και προϊόντων τους, τη φρεσκότητά τους και τις μεθόδους αξιολόγησης φρεσκότητας, της ποιότητας αρώματος τους, καθώς και της αποδοχής τους από τον καταναλωτή. Έχει 47 ISI δημοσιεύσεις ISI (h=19, >1400 Ετεροαναφορές), Έχει συγγράψει ένα πανεπιστημιακό βιβλίο (μονογραφία, Εύδοξος) με αντικείμενο τον οργανοληπτικό έλεγχο τροφίμων καθώς και 5 κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους. Έχει μια εθνική πατέντα. Έχει στο ενεργητικό του συντονισμό 4 ερευνητικών προγραμμάτων και συντονισμό τμήματος έργων (ενοτήτων εργασίας) ή συμμετοχή σε 35 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. (kgrigo@hcmr.gr)

Η Δρ. Μαντώ Κοτσίρη κατέχει πτυχίο στην Ωκεανογραφία και Θαλάσσιες Βιοεπιστήμες από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, MSc στην Εκτροφή Υδρόβιων Οργανισμών με ειδίκευση στην συμπεριφορά και ευζωία των εκτρεφόμενων ιχθύων (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών) και PhD στη Θαλάσσια Μοριακή Βιολογία με ειδίκευση στη μελέτη του φαινομένου της Βιοεπίστρωσης και την αντιμετώπισή του (antifouling) (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας). Εργάζεται στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιας Έρευνας ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια, διαθέτοντας συνολικά ερευνητική εμπειρία μεγαλύτερη της 7ετίας. Η ερευνητική δραστηριότητα της εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα της βιοχημείας, μοριακής βιολογίας, φαρμακολογίας και θαλάσσιας βιοτεχνολογίας. Μεταξύ των ερευνητικών δραστηριοτήτων της περιλαμβάνονται τεχνικές μέτρησης και αξιολόγησης ειδικών βιοδεικτών μεταβολισμού και οξειδωτικού stress, καθώς και ο προσδιορισμός χημικών/βιοχημικών δεικτών ποιότητας & φρεσκότητας των εκτρεφόμενων ιχθύων. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, έχει συγγράψει 4 δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και έχει παρουσιάσει πάνω από 7 εργασίες σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια. Έχει εργαστεί ως Εισηγήτρια σε αυτοχρηματοδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα με αντικείμενο την Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων-HACCP και ως Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης των επιτόπιων επαληθεύσεων του Ε.Π.ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013. (mkotsiri@hcmr.gr)

Η Ευαγγελία Νάνου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Συνέχισε τις σπουδές της με μεταπτυχιακό στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων, με ειδίκευση Sensory Science, μέρος της οποίας είναι η οργανοληπτική αξιολόγηση τροφίμων και ποτών (Πανεπιστήμιο Wageningen, Ολλανδία/ Πανεπιστήμιο Κοπεγχάγης, Δανία). Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εμπίπτουν η οργανοληπτική αξιολόγηση τροφίμων και ποτών, η συμπεριφορά του καταναλωτή, η διατροφική συμπεριφορά του ανθρώπου, καθώς και αναλυτικές μέθοδοι μελέτης του αρώματος τροφίμων και ποτών. Στο παρελθόν έχει συνεργαστεί στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής της διατριβής με την εταιρία Danone-Nutricia (Ουτρέχτη, Ολλανδία) για τη μελέτη της επίδρασης της εγκυμοσύνης στην αντίληψη της γλυκιάς γεύσης. Έχει εργαστεί στο Εργαστήριο Οινολογίας και Αλκοολούχων Ποτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο τη μελέτη του αρωματικού προφίλ οίνων των γηγενών ποικιλιών αμπέλου και τη διασύνδεσή τους με πτητικά συστατικά αυτών. Σήμερα εργάζεται στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) με αντικείμενο τη μελέτη οργανοληπτικών χαρακτηριστικών ιχθύων και την εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων και τεχνικών σε ιστούς ιχθύων. Διαθέτει 6 δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και είναι υποψήφια διδάκτορας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (e.nanou@hcmr.gr)