Στόχοι

Home / Έρευνα

 

Στόχοι του έργου

Απώτερος στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η βελτίωση της ποιότητας και η επέκταση της διάρκειας ζωής των ιχθυηρών, οδηγώντας σε ελάττωση των απωλειών και του συνολικού κόστους παραγωγής.

  • Οι εργασίες του SMARTFISH θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη και μελέτη εφαρμογής ενεργής και έξυπνης συσκευασίας στα ιχθυηρά, η οποία θα επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα για τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων. Η ανάπτυξη νέων μεθόδων συσκευασίας αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο έρευνας που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων και ελέγχου της μικροβιακής ανάπτυξης και των χημικών δράσεων που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας κατά τη συντήρηση. Η προτεινόμενη έρευνα αποτελεί την πρώτη συστηματική προσπάθεια ανάπτυξης κι επιλογής κατάλληλης ενεργής συσκευασίας για μεσογειακά είδη (τσιπούρα και λαβράκι) με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και επέκταση της διατηρησιμότητάς τους.
     
  • Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος παρακολούθησης της ψυκτικής αλυσίδας ιχθυηρών με χρήση έξυπνων ετικετών αποτελεί σημαντική καινοτομία του έργου καθώς θα κατευθύνει τον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών σε μία σύγχρονη προσέγγιση της διασφάλισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τελικών προϊόντων, που στηρίζεται στην πρόληψη και όχι στη λογική του ελέγχου και αποδοχής με βάση χρονοβόρες και υψηλού κόστους δοκιμές.
     
  • Η μελέτη της αποδοχής από τους καταναλωτές, προκειμένου να καθοριστούν οι προσδοκίες τους αναφορικά με τα νωπά ιχθυηρά και τη συσκευασία τους, θα επιτρέψει το σχεδιασμό των νέων προϊόντων με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του σύγχρονου καταναλωτή και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών υδατοκαλλιεργειών. Μία προσπάθεια τυποποίησης της γεύσης και της φρεσκότητας των ιχθυηρών στα πλαίσια της συσχέτισης των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών και της αποδοχής από τους καταναλωτές με αντικειμενικούς χημικούς παράγοντες θα οδηγήσει στον καθορισμό των ελάχιστων χαρακτηριστικών που θα πρέπει να παρουσιάζουν τα ελληνικά προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και διατηρησιμότητα.
     
  • Από τα αποτελέσματα της μελέτης θα κατασκευαστούν μαθηματικά μοντέλα πρόβλεψης της ποιοτικής υποβάθμισης των ιχθύων και των προϊόντων τους κατά τη συντήρηση, τα οποία θα αποτελέσουν τα βασικά εργαλεία για το σχεδιασμό και την επιλογή κατάλληλων τύπων έξυπνης και ενεργής συσκευασίας. 

Η εφαρμογή αυτών των τεχνικών αναμένεται να συντελέσει στην ανάπτυξη και παραγωγή ιχθυηρών ανώτερης ποιότητας με βελτιστοποιημένα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά κριτήρια. Τα συνολικά αποτελέσματα που θα προκύψουν από την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας θα αποτελέσουν σημαντική πηγή νέας γνώσης για την επιστημονική κοινότητα.