Χρηματοδότηση

Home / Χρηματοδότηση

 

Χρηματοδότηση του έργου

Πράξη στα πλαίσια της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2 «Προαγωγή της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» και συγκεκριμένα στο Μέτρο 3.2.1. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΟΠΣ: 5033036)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 313.568,40 ευρώ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 20.864,20 ευρώ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 334.432,60 ευρώ