Αναμενόμενα αποτελέσματα – Αμοιβαία οφέλη

Home / Έρευνα

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα – Αμοιβαία οφέλη του έργου

Οι εργασίες του έργου καλύπτουν όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας των ιχθυηρών από το στάδιο της συσκευασίας ως τη συντήρηση και την κατανάλωση.

Η εφαρμογή των νέων μεθοδολογιών θα επιτρέψει τη βελτίωση της ποιότητας στα εκτρεφόμενα είδη που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, οδηγώντας στην παραγωγή προϊόντων ανώτερης ποιότητας με βελτιωμένα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και αυξημένη διατηρησιμότητα, έχοντας ως αποτέλεσμα την ελάττωση των απωλειών και του συνολικού κόστους παραγωγής.

Η συστηματική συσχέτιση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών και της αποδοχής από τους καταναλωτές με αντικειμενικούς μετρήσιμους χημικούς δείκτες θα οδηγήσει στην προτυποποίηση της ποιότητας των ιχθυηρών και χαρακτηριστικών όπως η γεύση, η οσμή και η φρεσκότητα, έτσι ώστε να μην είναι κάθε φορά απαραίτητη η σύσταση και εκπαίδευση συγκεκριμένης ομάδας (panel) δοκιμαστών προκειμένου να αξιολογηθούν τα εκάστοτε προϊόντα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η τυποποίηση των ιχθυηρών υψηλής ποιότητας που προέρχονται από την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εταιρειών στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά.

Οι εργασίες του προτεινόμενου έργου συνολικά αναμένεται ότι θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη κατάλληλης μεθοδολογίας και ουσιαστικά θα αποτελέσουν την πρώτη συστηματική προσέγγιση στην επιλογή κατάλληλης συσκευασίας των ελληνικών ιχθυηρών, σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του σύγχρονου καταναλωτή για προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας.

Η μελέτη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παραγωγή νέων συσκευασμένων προϊόντων ιχθυηρών υψηλής ποιότητας και διατηρησιμότητας θα βελτιώσει τις τεχνολογίες παραγωγής, θα ανοίξει νέες αγορές πώλησης και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του κλάδου, συνεισφέροντας στην αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας τροφίμων και των ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Επιπλέον, το προτεινόμενο έργο θα συνεισφέρει στην ενίσχυση της σχέσης έρευνας και παραγωγής με τη δημιουργία δικτύου συνεργασίας μεταξύ Εθνικών ερευνητικών φορέων και παραγωγικών μονάδων του τομέα της Ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας.

Τέλος, θα υπάρξει η δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης στους ερευνητικούς φορείς που συμμετέχουν στο έργο. Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να ενισχύσουν ιδιαίτερα κοινωνικές ομάδες και γεωγραφικές περιοχές της χώρας που στηρίζονται σημαντικά σε πρωτογενείς τομείς της παραγωγής όπως η ιχθυοκαλλιέργεια. Η δυνατότητα επέκτασης της διατηρησιμότητας των παραγόμενων προϊόντων θα διευκολύνει τη διάθεσή τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.