Ενότητες εργασίας

Home / Έρευνα

 

Ενότητες εργασίας του έργου

Οι εργασίες του SMARTFISH έχουν οργανωθεί σε 4 παράλληλες και διακριτές Ενότητες Εργασίας (ΕΕ):

Ενότητα Εργασίας 1

Ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλης ενεργής συσκευασίας για την επέκταση της διατηρησιμότητας των συσκευασμένων ιχθυηρών.

Ενότητα Εργασίας 2

Μελέτη της ποιότητας και της διατηρησιμότητας των συσκευασμένων ιχθυηρών.

Ενότητα Εργασίας 3

Προσδιορισμός των απαιτήσεων των καταναλωτών αναφορικά με τη φρεσκότητα και την ποιότητα των ιχθυηρών.

Ενότητα Εργασίας 4

Ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων Χρονοθερμοκρασιακών Ολοκληρωτών (ΤΤΙ) για την παρακολούθηση της ποιότητας των συσκευασμένων ιχθυηρών στην ψυκτική αλυσίδα.

 
 

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου SMARTFISH

Έναρξη έργου: 04/06/2019, Λήξη έργου: 11/04/2022