Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Home / Φορείς

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ε.Μ.Π. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) είναι το παλαιότερο και πιο φημισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας και έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στην επιστημονική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Σήμερα το ΕΜΠ έχει περισσότερους από 7000 φοιτητές, απασχολεί 700 άτομα ως ακαδημαϊκό προσωπικό και περισσότερους από 2500 ερευνητές. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας Euro Research Ranking του 2010, το ΕΜΠ έφτασε στη 10η θέση μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών οργανισμών. Το ΕΜΠ συντονίζει ή συμμετέχει σε διάφορα ευρωπαϊκά έργα και την τελευταία δεκαετία χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 400 εκ. €.

https://www.ntua.gr

Το Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΧΤΤ) ανήκει στον Τομέα Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΧΤΤ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της Επιστήμης και Μηχανικής των Τροφίμων που αφορούν στις διεργασίες συντήρησης, τη φυσικοχημεία, τη μικροβιολογία, τη συσκευασία, την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων. Στο δυναμικό του ΕΧΤΤ ανήκουν 3 μέλη ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό), 3 μέλη ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό), 5 μεταδιδάκτορες ερευνητές, 12 υποψήφιοι διδάκτορες και 20 τελειόφοιτοι φοιτητές στο στάδιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Το ΕΧΤΤ έχει μακροχρόνια εμπειρία από τη συμμετοχή σε 43 συνεργατικά ερευνητικά προγράμματα με προϋπολογισμό 1.7 εκατ. € από ευρωπαϊκά προγράμματα, 1,1 εκατ. € από εθνικά προγράμματα και 0.4 εκατ. € από προγράμματα συνεργασίας με τη βιομηχανία τροφίμων. Το ΕΧΤΤ και τα μέλη του διαθέτουν την εξειδίκευση και υποδομή για να εφαρμόζει τεχνολογίες-αναλύσεις-πρωτόκολλα που αφορούν στη χημεία και επιστήμη τροφίμων συμπεριλαμβανομένων: (i) Κινητική μελέτη ψυγμένων και κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη διάρκεια και κατόπιν της επεξεργασίας τους, (ii) Προρρητική μικροβιολογία και τεχνολογία εμποδίων, (iii) Μη θερμικές επεξεργασίες τροφίμων (Υπερυψηλή Πίεση, Παλμικά Ηλεκτρικά Πεδία, Ωσμωτική Αφυδάτωση, κ.ά.) ως πρόσθετο εμπόδιο στην προσέγγιση της τεχνολογίας εμποδίων, επεξεργασία των πρώτων υλών ή στο τελικό στάδιο της παραγωγής των τροφίμων, (iv) Οξείδωση λιπαρών/χρήση φυσικών αντιοξειδωτικών, (v) Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων τροφίμων (π.χ. φυσικά αντιμικροβιακά, ωφέλιμοι μικροοργανισμοί-probiotics, προβιοτικές ουσίες-prebiotics και διαιτητικές ίνες, κ.ά.) και (vi) Πειράματα διατηρησιμότητας των τροφίμων, με έμφαση σε ποιοτικούς δείκτες αξιολόγησης των τροφίμων, στην κινητική τους και τον τελικό προσδιορισμό της διατηρησιμότητας του μελετώμενου συστήματος, (v) Μελέτη και εφαρμογή Χρονοθερμοκρασιακών Δεικτών σαν ελεγκτές διατηρησιμότητας των προϊόντων τροφίμων για την βελτίωση της διαχείρισης της ψυκτικής αλυσίδας και την δυνατότητα αντικατάστασης των ημερομηνιών λήξης με μια «δυναμική» ένδειξη.

https://www.chemeng.ntua.gr/the_food_chemistry_and_technology_lab

Εμπειρία του φορέα–ομάδας έργου στην υλοποίηση παρεμφερών έργων

Το ΕΜΠ έχει μακροχρόνια εμπειρία από τη συμμετοχή σε 43 συνεργατικά ερευνητικά προγράμματα με προϋπολογισμό 2 εκατ. € από ευρωπαϊκά προγράμματα, 1.5 εκατ. € από  εθνικά προγράμματα και 0.5 εκατ. € από προγράμματα συνεργασίας με τη βιομηχανία τροφίμων.

Ο Δρ. Ταούκης Πέτρος είναι Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ (1982)-MSc, PhD (Πανεπιστήμιο της Μιννεσότα, ΗΠΑ, 1985, 1988). Διευθυντής Έρευνας &Ανάπτυξης, Κnorr Best foods Hellas (πλέον Unilever). 1992 - 1995 . 1995- σήμερα μέλος ΔΕΠ της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ (Καθηγητής α βαθμίδας από το 2010), στο Εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων. Ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα στους τομείς της χημείας, μικροβιολογίας και μηχανικής των τροφίμων, και ειδικότερα την κινητική μελέτη των ιδιοτήτων των τροφίμων κατά την επεξεργασία αλλά και αποθήκευση των τροφίμων, την μαθηματική πρόρρηση της ποιότητας και διατηρησιμότητας των τροφίμων, τη συσκευασία των τροφίμων, την ποσοτική μικροβιολογία και την ενζυμική τεχνολογία. Έμφαση σε καινοτόμες διεργασίες τροφίμων, όπως η Υπερυψηλή Πίεση και τα Παλμικά Ηλεκτρικά Πεδία, ο οζονισμός, η ωσμωτική αφυδάτωση και η έξυπνη συσκευασία. Επιστημονικός Υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας του ΕΜΠ σε 39 ερευνητικά έργα, Ευρωπαϊκά (στα πλαίσια των Η2020, FP7, FP6, FP5 και FAIR), συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και εθνικά κονδύλια μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και ΥΠ (ΘΑΛΗΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΡΙΣΤΕΙΑ, Διακρατικά, Ηράκλειτος, ΕΠΑΝ, Πυθαγόρας, ΕΠΕΤ, ΠΑΒΕ), καθώς και προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Τροφίμων. Συντονιστής σε δύο ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα [FAIR-CT95-1090 (1996- 2000) και QLK1-CT2002-02545 (2003-2006)]. Δημοσιευμένο έργο σε επιστημονικά άρθρα με κρίση (102), κεφάλαια βιβλίων (30) και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων (>220), άνω των 3000 ετεροαναφορών (h-index: 40, σύμφωνα με Google Scholar, h-index: 33, σύμφωνα με Scopus). Assoc. Editor στο περιοδικό Innovative Food Science and Emerging Technologies και Subject Editor στο Food and Bioproducts Processing.

https://www.taoukisfoodntua.net/

Η Δρ. Θεοφανία Τσιρώνη είναι απόφοιτη της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2005) με τίτλο της διπλωματικής εργασίας «Μελέτη της επίδρασης της επεξεργασίας με Υπερυψηλή Υδροστατική Πίεση στην ποιότητα και τη διατηρησιμότητα νωπών φιλέτων τσιπούρας ιχθυοκαλλιέργειας» και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Δημόσια Υγεία από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (90.72/100, Άριστα). Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Μελέτη μη θερμικών προκατεργασιών για τη βελτίωση της διατηρησιμότητας ιχθυηρών" στο Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ (2010). Έχει να επιδείξει συνεχές ερευνητικό έργο στο Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ επί 14 συνολικά έτη. Την χρονική περίοδο 6/2011-6/2012 εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. Την περίοδο 9/2016-12/2017 ήταν υπότροφος Αριστείας ΙΚΥ-Siemens για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο ««Διάγνωση παθογόνων βακτηρίων με αλληλούχιση επόμενης γενιάς (next generation sequencing) σε ιχθυηρά Ελληνικής προέλευσης: Μία καινοτόμος τεχνική, κοινή για την επίλυση μείζονος θέματος δημόσιας υγείας» (Επιστημονικός τομέας: Υγεία, Εξειδίκευση: Βιοτεχνολογία- Μοριακή Βιοτεχνολογία). Από το 2/2018 έχει το ρόλο του Γενικού Τεχνικού Διευθυντή (CTO & co-founder) της εταιρίας SuSea B.V. (Eindhoven, Netherlands), που δραστηριοποιείται στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων επεξεργασίας και συντήρησης αλιευμάτων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της διατηρησιμότητάς τους και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στη μελέτη της επίδρασης της συσκευασίας (ΜΑΡ, υπό κενό) στα τρόφιμα (με έμφαση στα αλιεύματα) και την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμας έξυπνης (Χρονοθερμοκρασιακοί Δείκτες ΤΤΙ, δείκτες CO2) και ενεργής συσκευασίας (εδώδιμες μεμβράνες με αντιμικροβιακή και αντιοξειδωτική δράση). Το συνολικό δημοσιευμένο έργο της περιλαμβάνει 23 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 5 κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία και περισσότερες από 100 ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Μέχρι τον Αύγουστο 2018 εντοπίστηκαν 334 αναφορές στο δημοσιευμένο έργο της (h-index 9), εκ των οποίων 286 ετεροαναφορές. Έχει συμμετάσχει ενεργά σε 20 ερευνητικά έργα (Task leader από το 2008, WP leader από το 2016) χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ (7), εθνικούς φορείς (5) ή απευθείας από την εγχώρια ή διεθνή βιομηχανία τροφίμων (8). Είναι μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Τροφίμων και Βιοτεχνολογίας του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών (2005-σήμερα). Από το 2011 διετέλεσε μέλος της Ομάδας Εργασίας ΕΣΕΤ του ΕΦΕΤ για την αξιολόγηση και τον καθορισμό ποσοτικών κριτηρίων σχετικά με τη διαχείριση περιστατικών ασφάλειας τροφίμων συμπεριλαμβανομένου και των Market Alert Notification του RASFF (Απόσπασμα Πρακτικού Αρ. 01/24-10-2013 του Επιστημονικού Συμβουλίου Ελέγχου Τροφίμων του ΕΦΕΤ) και των Ομάδων Εργασίας για τη Θεματική Ενότητα 1: Ποιότητα προϊόντος και ανθρώπινη ασφάλεια–υγεία και τη Θεματική Ενότητα 4:Βιώσιμες ιχθυοτροφές, της Ελληνικής Πλατφόρμας Τεχνολογίας και Καινοτομίας για την Υδατοκαλλιέργεια (HATiP). Από το 2/2018 αποτελεί co-chair της Ομάδας Εργασίας «Regulatory Aspects of Reducing Postharvest Losses» του Global Harmonization Initiative (GHI) (Vienna, Austria) εστιάζοντας στην ανάπτυξη βελτιστοποιημένων μεθόδων συσκευασίας και επεξεργασίας τροφίμων με στόχο τον περιορισμό των απωλειών κατά τη διακίνηση και συντήρηση των τροφίμων. Η διδακτορική της διατριβή διακρίθηκε ως μία από τις τέσσερεις καλύτερες πειραματικές διδακτορικές διατριβές του έτους 2010 στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Έπαινος «Στάμου Στούρνα», Αθήνα, 2012). Η εργασία «Contributing to quality evaluation of fish products under High Pressure (HP) processing conditions» διακρίθηκε ως η καλύτερη αναρτημένη εργασία που παρουσιάστηκε στα πλαίσια του EMBRIC 2nd General Assembly (Πορτογαλία, 2017). Η εργασία «Shelf life modelling of chicken cuts packed in modified atmosphere and in edible films with antimicrobial agents» που παρουσιάστηκε στο 18th IUFoSTWorld Congress of Food Science and Technology (Dublin, Ireland, 21-25 August, 2016) έλαβε τιμητικό έπαινο (Θωμαΐδειο βραβείο για τις δημοσιεύσεις ΕΜΠ έτους 2016). Η εργασία «Modeling the effect of pretreatment with nisin enriched osmotic solution on the shelf-life of chilled vacuum packed tuna» τιμήθηκε ως μία από τις πέντε καλύτερες εργασίες που υποβλήθηκαν στο IFT Annual Meeting & Food Expo 2010 (George F. Stewart IFT International Research Paper Competition, Chicago, 2012). Η εργασία της «Ανάπτυξη και χρήση μαθηματικών μοντέλων για την επιλογή συσκευασίας τροποποιημένης ατμόσφαιρας νωπών φιλέτων ψαριού» κατατάχθηκε ως μία από τις τρεις καλύτερες εργασίες που υποβλήθηκαν από μεταπτυχιακούς φοιτητές στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συσκευασίας Τροφίμων και Ποτών (Αθήνα, 2008) από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ).

Η Δρ. Τσιρώνη τιμήθηκε με τον τίτλο «Best Reviewers Award» το 2015 από το Institution of Chemical Engineers (IChemE, Elsevier). Επιστημονικός κριτής (reviewer) σε διεθνή περιοδικά (African Journal of Biotechnology, European Food Research and Technology, Food and Bioproducts Processing, Food Bioscience, Food Chemistry, Food Packaging and Shelf life, Food Research International, Innovative Food Science and Emerging Technologies, International Journal of Food Science and Technology, Journal of Applied Microbiology, Journal of Food Engineering, Journal of Food Processing and Preservation, Journal of Food Science, Journal of Food Science and Engineering, Journal of the Science of Food and Agriculture, Letters in Applied Microbiology, LWT - Food Science and Technology, Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, Scientific Reports – Nature). Associate editor του διεθνούς περιοδικού Aquaculture and Fisheries (Elsevier).

Η Δρ. Ευφημία Δερμεσονλουόγλου, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ (Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Μελέτη μη θερμικών προκατεργασιών για τη βελτίωση της ποιότητας κατεψυγμένων φυτικών προϊόντων), εργάζεται ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π) στο Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχει πολυετή εμπειρία στη μηχανική και τεχνολογία τροφίμων καθώς και στις εργαστηριακές αναλυτικές τεχνικές. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μελέτη της ποιότητας και της διατηρησιμότητας τροφίμων (ψυγμένων, κατεψυγμένων και αφυδατωμένων, κυρίως φρούτων και λαχανικών), τη μαθηματική μοντελοποίηση της ποιοτικής υποβάθμισης τροφίμων και την εκτίμηση της διάρκειας ζωής, τις καινοτόμες μη θερμικές τεχνολογίες (ωσμωτική αφυδάτωση, υπερυψηλή υδροστατική πίεση, παλμικά ηλεκτρικά πεδία), την εφαρμογή της τεχνολογίας των εμποδίων, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων προϊόντων κ.α. Έχει συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα (10), και τα αποτελέσματα της έρευνάς της έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά (με κρίση) (17), πρακτικά συνεδρίων (με κρίση) (79) καθώς και σε συλλογικούς τόμους / βιβλία (8).

Η Δρ. Ελένη Γώγου είναι Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ (2003), έχει λάβει διδακτορικό από το Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2010), όπου και εργάζεται ως ερευνήτρια. Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά και ελληνικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα στα επιστημονικά πεδία της ανάπτυξης καινοτόμων μεθόδων επεξεργασίας τροφίμων για την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής τροφίμων.
Έχει ερευνητική εμπειρία στην ανάπτυξη εργαλείων ελέγχου και επαλήθευσης της αποτελεσματικότητας μεθόδων επεξεργασίας τροφίμων. Η έρευνά της σε πεδία επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων εστιάζει στην ανάπτυξη καινοτόμων, μη θερμικών μεθόδων επεξεργασίας τροφίμων όπως η υπερυψηλή πίεση, τα παλμικά ηλεκτρικά πεδία και η ωσμωτική αφυδάτωση. Παράλληλα έχει πολυετή έρευνα στη μελέτη εργαλείων έξυπνης συσκευασίας (χρονοθερμοκρασιακοί ολοκληρωτές) για την εφαρμογή τους σε ευαλλοίωτα, ψυγμένα τρόφιμα ως εργαλεία ελέγχου της ψυκτικής αλυσίδας. Παράλληλα έχει εμπειρία διεξαγωγής ελέγχων πεδίου (field tests) για τη συλλογή χρονοθερμοκρασιακών δεδομένων από την ψυκτική αλυσίδα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι υπεύθυνη διαχείρισης και επικοινωνίας της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων FRISBEE Cold Chain Database η οποία αποτελεί την πρώτη συντονισμένη προσπάθεια συλλογής πραγματικών χρονοθερμοκρασιακών δεδομένων της ψυκτικής αλυσίδας τροφίμων στην Ευρώπη. Έχει πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων προσδιορισμού της ποιότητας και της εναπομένουσας διάρκειας ζωής τροφίμων σε διάφορα στάδια της ψυκτικής αλυσίδας.
Έχει δημοσιευμένο έργο σε επιστημονικά άρθρα με κρίση (13), κεφάλαια βιβλίων (3) και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων (36) και 278 ετεροαναφορές (h-index: 8, σύμφωνα με Scopus). (egogou@chemeng.ntua.gr)

Η Δρ. Μαρία Κατσούλη, είναι Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ (2015), έχει λάβει διδακτορικό από το Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2020), όπου και εργάζεται ως ερευνήτρια. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα βρίσκονται στον τομέα των νανογαλακτωμάτων, των κολλοειδών συστημάτων, και των αναλυτικών προσδιορισμών λιπαρών και βιοδραστικών ενώσεων.
Συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα καθώς και σε προγράμματα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων τροφίμων (R&D) που χρηματοδοτούνται από την Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων. Έχει μακρά εμπειρία στην τεχνολογία τροφίμων και σε αναλυτικές και οργανικές αναλύσεις όπως: βασικές αναλυτικές τεχνικές, κλασσικές χημικές αναλύσεις, μικροβιολογική ανάλυση, εκχυλίσεις, φασματοφωτομετρικές αναλύσεις (UV-Vis), φασματοσκοπία Fourier (FT-IR), υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC), δυναμική σκέδαση φωτός (DLS), ανάλυση επιφανειακής τάσης, ανάλυση υφής, ρεολογική ανάλυση, χρωματομετρία.
Η εργασία «Influence of surface-active phenolic acids and aqueous phase ratio on w/o nano-emulsions properties; model fitting and prediction of nanoemulsions oxidation stability», που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Food Engineering, έλαβε τιμητικό έπαινο (Θωμαΐδειο βραβείο για τις δημοσιεύσεις ΕΜΠ έτους 2017).
Έχει συμμετάσχει ως μέλος της ομάδας εκπαιδευμένων δοκιμαστών στις Οργανοληπτικές Δοκιμές που πραγματοποιούνται στο διαπιστευμένο κατά ISO Χώρο Οργανοληπτικών Δοκιμών του εργαστηρίου Χημείας και Τεχνολογίας του ΕΜΠ.
Έχει δημοσιευμένο έργο σε επιστημονικά άρθρα με κρίση (11), κεφάλαια βιβλίων (3) και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων (19) (mkatsouli@chemeng.ntua.gr).

Η Ιωάννα Σεμένογλου είναι Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ (2018) και Υποψήφια Διδάκτορας στο Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΜΠ). Το αντικείμενο της διατριβής της είναι η μελέτη και βελτιστοποίηση διεργασιών ανάκτησης συστατικών υψηλής προστιθέμενης αξίας από παραπροϊόντα αλίευσης και παραγωγής προϊόντων ιχθυηρών. Παράλληλα εργάζεται ερευνητικά στα πεδία χρήσης νέων εργαλείων ελέγχου της ψυκτικής αλυσίδας τροφίμων και της ανάπτυξης μαθηματικών μοντέλων της ποιοτικής υποβάθμισης των τροφίμων και ιδιαίτερα των ιχθυηρών. (isemen@chemeng.ntua.gr)