Αντικείμενο

Home / Έρευνα

 

Αντικείμενο του έργου

Το έργο με τον τίτλο «Εφαρμογή έξυπνης και ενεργής συσκευασίας ιχθυηρών και ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος διαχείρισης και διασφάλισης υψηλής ποιότητας και βελτιωμένης διατηρησιμότητας» και ακρωνύμιο «SMARTFISH» σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη ότι το τελικό προϊόν της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας είναι το φρέσκο ψάρι και η διατήρηση της φρεσκότητάς του για χρονικό διάστημα που διευκολύνει τις εξαγωγές και τη μεταφορά του είναι μια μεγάλη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσει η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια ώστε να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα της και να διευρύνει τις αγορές της. Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης θα υιοθετηθούν τρεις συνισταμένες προσεγγίσεις:

  1. Μελέτη και εφαρμογή νέας χαμηλού κόστους ενεργής συσκευασίας για την προστασία των ιχθυηρών (ολόκληρων, απεντερωμένων και φιλέτων) και η επέκταση της διατηρησιμότητάς τους

  2. Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας και της διατηρησιμότητας των ιχθυηρών μέσω του ελέγχου της θερμοκρασίας της ψυκτικής αλυσίδας από την παραγωγή ως την κατανάλωση

  3. Προσδιορισμός των απαιτήσεων των καταναλωτών αναφορικά με τα νωπά ιχθυηρά και η ποσοτικοποίηση των χαρακτηριστικών αυτών (π.χ. φρεσκότητα, γεύση, οσμή κτλ) και συσχέτιση με αντικειμενικά κριτήρια (μικροβιολογικοί, φυσικοχημικοί παράγοντες).

Η συνισταμένη αυτών των προσεγγίσεων έχουν σαν στόχο τον έλεγχο και την επιβράδυνση των βιοχημικών και μικροβιολογικών μηχανισμών που κινητοποιούνται με την αλίευση και ευθύνονται για τη σταδιακή υποβάθμιση του προϊόντος και τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας και της βελτιωμένης διατηρησιμότητας των ιχθυηρών στην ψυκτική αλυσίδα μέχρι το στάδιο της κατανάλωσης.