ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ

Home / Φορείς

 

Ιχθυοτροφεία ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Η ΣΕΛΟΝΤΑ A.E. ιδρύθηκε το 1981 και είναι σήμερα ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής τσιπούρας και λαβρακιού σε παγκόσμια κλίμακα. Διαθέτει 55 θαλάσσιες μονάδες εκτροφής στην Ελλάδα, με συνολική ετήσια δυναμικότητα παραγωγής 40.000 τόνων τσιπούρας και λαβρακιού, 14 συσκευαστήρια και 2 μονάδες επεξεργασίας, 6 ιχθυογεννητικούς σταθμούς στην Ελλάδα με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής 180 εκατομμυρίων τεμαχίων γόνου, 1 εργοστάσιο παραγωγής ιχθυοτροφών που διαχειρίζεται από τη θυγατρική εταιρεία Περσεύς, τον μεγαλύτερο παραγωγό ιχθυοτροφών στην Ελλάδα με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής 70.000 τόνων. Ο Όμιλος Σελόντα απασχολεί σήμερα 1.150 εργαζόμενους.

Η Σελόντα είναι σταθερά προσανατολισμένη στην έρευνα που σχετίζεται με όλους τους τομείς της παραγωγής και της προστασίας του περιβάλλοντος. Συνεργάζεται με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα εντός και εκτός Ελλάδας. Για το λόγο αυτό έχει δημιουργήσει ξεχωριστό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης.

Μέσα από μια συνεχή πορεία εξέλιξης, η ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ διαθέτει σήμερα:

14 συσκευαστήρια και 2 μονάδες επεξεργασίας, στις οποίες γίνεται η φιλετοποίηση των ψαριών. Οι μονάδες είναι πιστοποιημένες κατά ISO9001, FSSC 22000, HACCP, IFS, BRC, GLOBAL GAP. Η εταιρεία εισήγαγε στην αγορά την καινοτόμα, για φιλέτα ψαριού, συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας και είναι προσανατολισμένη σταθερά στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών.  Οι εγκαταστάσεις και η υποδομή της ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ βελτιώνονται, αναβαθμίζονται και ανανεώνονται διαρκώς, έτσι ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί η αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η ποιότητα εξυπηρέτησης αλλά και μελέτες και έργα όπως το παρόν που φιλοδοξεί να βελτιώσει την ποιότητα των επεξεργασμένων προϊόντων.

Εμπειρία του φορέα - ομάδας έργου στην υλοποίηση παρεμφερών έργων

Η ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση και εποπτεία υλοποίησης έργων, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από διάφορους φορείς (διεθνείς, ευρωπαϊκούς, ελληνικούς), αλλά και έργα τα οποία έχουν γίνει με ίδια μέσα και πόρους. Στα 36 έτη λειτουργίας της η εταιρεία έχει μέχρι τώρα διεκπεραιώσει πλήθος ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων σε συνεργασία με Πανεπιστημιακούς φορείς, ερευνητικούς οργανισμούς, ιδιωτικές εταιρείες καθώς και διεθνείς ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς του κλάδου. Η εμπειρία από τα προηγούμενα προγράμματα έχει οδηγήσει σε μια συσσωρευμένη γνώση όσον αφορά τη διαχείριση &υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων, η οποία αντανακλάται στην επιτυχή ολοκλήρωση των έργων, τόσο χρονικά όσο και στο πλαίσιο των στόχων που έχουν τεθεί.

“FRESHLABEL: Integrated Approach to enable Traceability of the cold chain of Fresh, Chilled Meat and Fish Products by means of taylor made Time Temperature Indicators”, COLL-CT-2005-012371 (9/2005-9/2008).

www.selonda.com